Страница: Начало
 


Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи (СФСМВР) Ви поздравява по случай Вашият професионален празник.

Поздравяваме Ви за героизма, който проявявате ежедневно, борейки се с огнената стихия, защото именно той и Вашият професионализъм са основната причина за спасяването на животите и опазването на имуществото на хиляди българи.

Днес, на Вашият професионален празник, Ви поздравяваме и за примера, който давате на всички нас защото, за да си добър пожарникар се изисква не само смелост, но и доверие – необходимо е да вярваш на човека, с който влизаш в огъня, защото докато животът на хората е във Вашите ръце, то Вашият в ръцете на колегите.

Поздравяваме Ви с Вашия професионален празник и от името на УС на СФСМВР, Ви благодарим, че избрахте да останете в МВР и да спасявате живота на хората, защото да си пожарникар е не само призвание и тест за силата на характера и духа, но и начин на живот. Само достойните и доблестни хора се изправят и преодоляват всеки ден това предизвикателство и само те могат да го превърнат в начин на живот.

УС НА СФСМВР


Добавена: 2016-09-14, 14:41:27 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, поради технически проблем достъпа до раздел „Виваком“ към сайта на СФСМВР и сайта на офис Варна СФСМВР, ще бъде възстановен до 24 часа.


Добавена: 2016-09-14, 11:59:31 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

В последните месеци СФСМВР установи и проследи конкретни действия на част от професионалните ръководители в МВР, с които не само дискриминират служителите, но и създават риск за живота им в името на бюджетни икономии. От Федерацията с още по-голяма изненада бе установено, че или липсва ефективен контрол, или желание за промяна на тази ситуация от страна на политическото ръководство, тъй като не бе взето отношение по подадените от СФСМВР сигнали.

При засиления миграционен натиск и сериозната опасност от тероризъм, в Главна дирекция „Гранична полиция“ си позволиха, по един незаконосъобразен начин, да лишат от заплащане на положен извънреден труд десетки полицаи. Трудът е положен през месеците май-април 2015г., а сумата надхвърляща 120 000лв. е удържана без съгласие на служителите през пролетта на 2016г.

Въпреки, че политическото ръководство бе сезирано за проблема, до момента няма реално решение по този казус, който представлява откровена гавра със служителите в МВР и ги поставя в ситуация, в която през 21 век не само са експлоатирани, но са обект на системно нарушаване на законите на Република България. Това твърдение на СФСМВР се основава на решение номер № 1512 на ВАС, с което се обявяват като незаконосъобразни текстовете в тази част от Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 година за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители, издадена от министъра на вътрешните работи.

С тези свои действия, МВР нарушава не само Българското, но и Европейското законодателство, свързано с изискванията за безопасни условия на труд.(1)

Не по-малко недоумение будят действията и на ръководителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които с цел максимални икономии съставят графици така, че в районните служби ПБЗН и оперативните центрове се сформират екипи с недостатъчен брой служители, в отделни случаи с един служител на смяна или смени, започващи от 00.00 ч. и свършващи в 08.00 ч. Тези графици се съставят по този начин в най-усилените месеци за работа на пожарникари и спасители, при ежедневно възникващи множество пожари, някои от които с обхват над 40 000 дка и се изготвят в името на икономия от няколко часа извънреден труд. Налага се служителите да реагират на произшествия в минимален състав и да изпълняват задълженията си в изкуствено създадени екстремни ситуации. Благодарение на максималните усилия и всеотдайност на служителите, въпреки създадения риск за здравето и живота им, те успяват да оказват помощ на изпадналите в беда граждани.

От Федерацията подчертават, че както професионалното, така и политическото ръководство на МВР са информирани за ситуацията и са запознати с рисковете от подобни действия, като са приложени и използвани всички възможни и регламентирани в МВР процедури. За съжаление ситуацията към момента не е променена, а мотивите за тези решения, в т.ч. нарушаващи закона не са оповестени.

СФСМВР настоява категорично представителите на професионалното и политическото ръководство да спрат да нарушават социалните и икономически права на работещите в МВР.

Натрупването на системни проблеми в МВР и „мълчаливият отказ“ те да бъдат решени от политическото и професионално ръководство, трайното неглижиране и отказ за приемане на дългосрочна визия и стратегия за устойчива реформа в МВР, непрекъснатите и резки законодателни промени, „употребата“ и експлоатацията на служителите в МВР, преструктурирането „на тъмно“ и издаването на заповеди с цел „бюджетни икономии“ създават не само риск за живота и здравето на служителите, но и гражданите. Това са причините, поради които СФСМВР обмисля и ще предприеме конкретни действия, в т.ч. и протестни, тъй като е недопустимо през 21 век трудът на служителите в МВР да не се заплаща, да се рискуват човешки животи, заради икономии с неясна цел и резултат и фокусът на политическите решения да е върху „спестяването на средства“, а не върху повишаването на ефективността и качеството на работа в МВР.

----
(1) В ЕС има специално изискване за специфични дейности (каквито са тези на полицията), целящо да се осигури във възможно най-висока степен постигането на целите на Директива 89/391/ЕИО - чл.2, т.2- въвеждане на мерки за насърчаване на безопасните и здравословни условия на труд.


Добавена: 2016-09-09, 12:27:25 ч.

 

ПОКАНА

На основание чл.23 б, ал. 1 от Устава на СФСМВР и във вр. с чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СФСМВР свиква по своя инициатива, Извънредна национална конференция, която ще се проведе за времето от 01.10. до 02.10.2016 г. в гр. Стара Загора, хотел „Сити“, с начален час 13.30ч. на 01.10.2016 г. при следния дневен ред:

       Дневен ред:

       1. Доклад на Управителния съвет.
       2. Доклад на ФКК.
       3. Приемане, изключване и разглеждане на жалби на членове.
       4. Насоки за дейност и развитие на СФСМВР.
       5. Обсъждане промени на Устава.
       6. Избор на нов Управителен съвет.
       7. Избор на нова Федеративно-контролна комисия.

Регистрацията на делегатите ще започне на 01.10.2016 г. от 09.30ч. до 12.30ч. на мястото на провеждане. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ конференцията ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.


Добавена: 2016-08-25, 12:03:14 ч.

 

 
 

ПАРТНЬОРИ
© 2009-2016 СФСМВР.